Rijschool Marcel – De Morinel 220 – 8251 JC – Dronten – 06-30007273
Website: www.rijschool-marcel.nl
E-mail: info@rijschool-marcel.nl

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten,
mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en
werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en
voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene
voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar
of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is
bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5
dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de
eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van
het rijonderricht;
2.3. De cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het
rijexamen in die auto afleggen;
2.4. De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de
daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden –
daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum
waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden
aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool
heeft voldaan;
2.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs-=verzekeringen aanwezig zijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is
van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij
aan de rijschool hiervan melding moet maken.
Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen
op te volgen;
3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de
rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur(en) zonder tijdige afzegging,
de volledige
lesprijs te voldoen.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die
de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de
les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht,
en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of
andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de
reservering van het examen te bevestigen
3.7. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante
informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en
medicijn-alcohol-en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de
rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- & theorie-
examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De
rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan
doen
als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool.
Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet
aansprakelijk.